مزرعه مرغ مادر فریمان

شرکت مجتمع تولیدی مرغ فریمان دارای دو مزرعه مرغ مادر با ظرفیت ۷۵.۰۰۰ قطعه مرغ مادر در شهرستان فریمان است.

این دو مزرعه قابلیت تولید حدود ۸ میلیون عدد تخم مرغ نطفه دار در سال را دارند و روی هم رفته ۲۴ سالن فعال داشته و با حدود ۴۰ نفر نیروی کار اداره می شوند.

مزرعه مرغ مادر بیدخت

شرکت مجتمع تولیدی مرغ فریمان در سال ۱۳۹۱ دو مزرعه مرغ مادر در شهرستان بیدخت گناباد با ظرفیت ۷۴.۰۰۰ قطعه مرغ مادر خریداری کرد و توانست ظرفیت کل مرغ مادر مجموعه را به ۱۴۹.۰۰۰ قطعه مرغ مادر افزایش داد.

دو مزرعه مستقر در بیدخت در سال حدود ۵ میلیون عدد تخم مرغ نطفه دار تولید می کنند. این دو مزرعه دارای ۲۰ سالن بوده و در آنها ۲۴ نفر مشغول بکار هستند.

نحوه فعالیت مزارع مرغ مادر

روال کار در مزارع مرغ مادر شرکت مجتمع تولیدی مرغ فریمان معمولاً به این صورت است که طی سال یک مزرعه در حال پرورش و یک مزرعه در حال تولید است. دوره پرورش حدود ۶ ماه طول می کشد و طی این مدت کارهای زیر انجام می شود:

سپس دوره تولید شروع می شود که طبق استاندارد ۴۰ هفته است اما بسته به میزان تولید، شرایط سلامتی و مقرون به صرفه بودن نگهداری بیشتر گله می تواند متفاوت باشد. عمده کارهایی که در دوره تولید در مزرعه انجام می شود عبارت است از: