خوراک دان آماده ( پلت ) موارد استفاده ی زیادی داشته و در سال های اخیر از آن بسیار استفاده شده است.
به طور کلی می توان نتیجه اعمال یک سری تغییرات شیمیایی و فیزیکی در خوراک های پودری دانست.
دان آماده که در ابعاد مختلفی تولید می گردد، مزایای زیادی نسبت به خوراک های پودری دارد.
 خانم جلالی : ۰۹۳۰۷۱۱۱۲۲

مزایای دان آماده به صورت پلت