تخم مرغ قابل جوجه کشی به دستگاه های جوجه کشی انتقال داده می شود و از تاریخ چیدن تخم مرغ ( تاریخ خواب ) به مدت ۲۱ روز جوجه یکروزه بوجود می آید که بر اساس تعداد هچ ( تولید ) پیش بینی شده، مدیر فروش اقدام به فروش جوجه می کند. بعد از انتخاب مشتری بر اساس نیاز، مجوز جوجه ریزی مرغدار گرفته شده و تعداد قابل دریافت جوجه مرغدار به کارخانه اعلام می شود. سپس مرغدار با انتخاب راننده حمل، اقدام به بارگیری کرده و در سالن خود جوجه ریزی می کند.

خانم سلیمی :  ۰۹۱۵۱۱۵۱۹۱۴

فرآیند فروش جوجه یکروزه

تخم مرغ قابل جوجه کشی

انتقال به کارخانه جوجه کشی

۲۱ روز بعد

پیش بینی هچ

جوجه تولید شده

انتخاب مشتری

بارگیری جوجه

انتقال جوجه ها به سالن مرغداری