تخم مرغ قابل جوجه کشی به دستگاه های جوجه کشی انتقال داده می شود و از تاریخ چیدن تخم مرغ ( تاریخ خواب ) به مدت ۲۱ روز جوجه یکروزه بوجود می آید که بر اساس تعداد هچ ( تولید ) پیش بینی شده، مدیر فروش اقدام به فروش جوجه می کند. بعد از انتخاب مشتری بر اساس نیاز، مجوز جوجه ریزی مرغدار گرفته شده و تعداد قابل دریافت جوجه مرغدار به کارخانه اعلام می شود. سپس مرغدار با انتخاب راننده حمل، اقدام به بارگیری کرده و در سالن خود جوجه ریزی می کند.

Live-Support-W-ID1368
شراره سلیمی مسئول فروش جوجه یک روزه
Live-Support-W-ID1368
شراره سلیمی مسئول فروش جوجه یک روزه
فرآیند فروش جوجه یکروزه

تخم مرغ قابل جوجه کشی

انتقال به کارخانه جوجه کشی

۲۱ روز بعد

پیش بینی هچ

جوجه تولید شده

انتخاب مشتری

بارگیری جوجه

انتقال جوجه ها به سالن مرغداری