این زنجیره با پرورش و تولید تخم مرغ خوراکی با برند “پرحنایی” در حال توسعه زنجیره تخم مرغ خوراکی می باشد.

خانم فدوی: ۰۹۳۵۹۲۵۹۶۴۶