امیتاز فروش مرغ ها  ۱۷
امتیاز فروش حضوری گوشت قرمز  ۱۵
امتیاز فروش حضوری سایر محصولات  ۱۱
امتیاز فروش غیر حضوری  ۱۱
جمع کل  ۵۴