نمایش ارزیابی فروشگاه ها

دوره ارزیابیامتیاز فروش حضوری مرغامتیاز تمیزی و آراستگی فروشگاهدوره ارزیابیچیدمان مناسب ویترین و یخچال هاامتیاز مدیرعامل و هیأت مدیرهامتیاز رضایت مشتریامتیاز کیفیت بسته بندی های ارسالی از فروشگاهامتیاز مدت زمان دریافت و ارسال سفارشاتامتیاز مدیر فروشامتیاز پشتیبانی فروشجذب مشتریان جدید ثبت نام شده در باشگاه مشتریانامتیاز فروش حضوری گوشت قرمزاجرای پروتکل های بهداشتی دوران کروناامتیاز فروش غیر حضوریامتیاز فروش حضوری سایر محصولاتامتیاز اجرای برندینگ، هویت بصروی و سایر دستورات ابلاغ شده
دوره ارزیابیامتیاز فروش حضوری مرغامتیاز تمیزی و آراستگی فروشگاهدوره ارزیابیچیدمان مناسب ویترین و یخچال هاامتیاز مدیرعامل و هیأت مدیرهامتیاز رضایت مشتریامتیاز کیفیت بسته بندی های ارسالی از فروشگاهامتیاز مدت زمان دریافت و ارسال سفارشاتامتیاز مدیر فروشامتیاز پشتیبانی فروشجذب مشتریان جدید ثبت نام شده در باشگاه مشتریانامتیاز فروش حضوری گوشت قرمزاجرای پروتکل های بهداشتی دوران کروناامتیاز فروش غیر حضوریامتیاز فروش حضوری سایر محصولاتامتیاز اجرای برندینگ، هویت بصروی و سایر دستورات ابلاغ شده